ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

เลือกปีการศึกษา                

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
1  822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556)ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา(ท 3) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ปริญญา ผกานนท์ (ท 17) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์วัลรี ทรายสมุทร(ท 6) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม (ท 6) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชลลดา มีทอง(ท 6) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร(ท 9) (ป 0) (ทด 0)
2  822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล (หลักสูตร 2556)อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 4) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 4) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ปุกหุต (ท 14) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 4) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน(ท 4) (ป 0) (ทด 0)
3  822202 กระบวนการพยาบาล (หลักสูตร 2556)อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 16) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ปุกหุต (ท 6) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ไฉไล ผาเงิน(ท 16) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน(ท 24) (ป 0) (ทด 0)
4  822204 การพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556)อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 0) (ป 0) (ทด 135)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์(ท 0) (ป 0) (ทด 135)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพเราะ เบญจกุล(ท 13) (ป 0) (ทด 135)
อาจารย์กาญจนา อยู่เจริญสุข (ท 8) (ป 0) (ทด 135)
อาจารย์จินตนา เด่นสันติสุข(ท 9) (ป 0) (ทด 135)
5  822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(ท 14) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา ไสยสมบัติ (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
6  822422 การบริหารการพยาบาล (หลักสูตร 2556)อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ไฉไล ผาเงิน(ท 11) (ป 0) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์(ท 5) (ป 0) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพเราะ เบญจกุล(ท 8) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์จินตนา เด่นสันติสุข(ท 11) (ป 0) (ทด 0)
7  822203 การประเมินภาวะสุขภาพ (หลักสูตร 2556)อาจารย์วิลาวรรณ ประวิทย์ธนา (ท 0) (ป 0) (ทด 135)
อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 0) (ป 0) (ทด 135)
อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 3) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ (ท 11) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 1) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน(ท 0) (ป 0) (ทด 135)
อาจารย์รัชฎา แก่นสาร์(ท 0) (ป 0) (ทด 135)
อาจารย์สมจิต ตั้งวงศ์ไชย(ท 0) (ป 0) (ทด 135)
8  822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556)อาจารย์นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) (ท 25) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 23) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 3) (ป 0) (ทด 0)
9  822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ปุกหุต (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร(ท 0) (ป 186) (ทด 0)
อาจารย์พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์โชติระวี อินจำปา(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์คมกริช สุทธศรี(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์อรญา เย็นเสมอ เขาเจริญ(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์จารวี คณิตาภิลักษณ์(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์(ท 0) (ป 186) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา เจริญยุทธ(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
10  822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 14) (ป 0) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต(ท 16) (ป 0) (ทด 0)
11  822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 2556)อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 0) (ป 186) (ทด 0)
อาจารย์ดรุณี คชพรหม(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต(ท 0) (ป 186) (ทด 0)
อาจารย์นพภัสสร วิเศษ(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์ฐาติมา เพชรนุ้ย (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวณี จรูญศักดิ์(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์เทพินทร์ บุญกระจ่าง(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์จิรังกูร ณัฐรังสี(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
12  822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)(ท 24) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชลลดา มีทอง(ท 10) (ป 0) (ทด 0)
13  822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ฐานิกา บุษมงคล (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ชนิดาภา ขอสุข(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ธนวรัท จันทะนัด(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์วัลรี ทรายสมุทร(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์กชพร ทิพย์มาตย์ (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ขวัญฤทัย ยิ้มเกิด (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ชลลดา มีทอง(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
14  822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556)อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 24) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์(ท 6) (ป 0) (ทด 0)
15  822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556)อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์วลัยภรณ์ อารีรักษ์ (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ไฉไล ผาเงิน(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ชลธิชา อรุณพงษ์ (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ปริญญา ผกานนท์ (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์อานนท์ สังขะพงษ์(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา ไสยสมบัติ (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
16  822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556)อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(ท 12) (ป 0) (ทด 0)
17  822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556)อาจารย์สมจิต ตั้งวงศ์ไชย(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
1  822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ (ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ปุกหุต (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร(ท 27) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ (ท 7) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์จินตนา เด่นสันติสุข(ท 3) (ป 0) (ทด 0)
2  822308 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ (ท 33) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์โชติระวี อินจำปา(ท 32) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์คมกริช สุทธศรี(ท 24) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์จารวี คณิตาภิลักษณ์(ท 30) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 30) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์วนิดา หาจักร(ท 30) (ป 0) (ทด 0)
3  822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556)อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ (ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) (ท 3) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 3) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร(ท 6) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์(ท 11) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชลธิชา อรุณพงษ์ (ท 6) (ป 0) (ทด 0)
4  822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (หลักสูตร 2556)อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ (ท 0) (ป 70) (ทด 0)
อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 0) (ป 70) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต(ท 0) (ป 70) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพเราะ เบญจกุล(ท 0) (ป 70) (ทด 0)
อาจารย์จินตนา เด่นสันติสุข(ท 0) (ป 70) (ทด 0)
5  822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 7) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(ท 9) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์(ท 11) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์(ท 11) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา ไสยสมบัติ (ท 3) (ป 0) (ทด 0)
6  822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (หลักสูตร 2556)อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์ไฉไล ผาเงิน(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์นพภัสสร วิเศษ(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา ไสยสมบัติ (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
7  822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556)อาจารย์วิลาวรรณ ประวิทย์ธนา (ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ปุกหุต (ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์วลัยภรณ์ อารีรักษ์ (ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร (ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์ดรุณี คชพรหม(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพเราะ เบญจกุล(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์กาญจนา อยู่เจริญสุข (ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา เจริญยุทธ(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม (ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์เทพินทร์ บุญกระจ่าง(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์จิรังกูร ณัฐรังสี(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
อาจารย์จินตนา เด่นสันติสุข(ท 0) (ป 182) (ทด 0)
8  822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ปุกหุต (ท 0) (ป 186) (ทด 0)
อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์โชติระวี อินจำปา(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์คมกริช สุทธศรี(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์จารวี คณิตาภิลักษณ์(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน(ท 0) (ป 186) (ทด 0)
อาจารย์วนิดา หาจักร(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
อาจารย์พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์(ท 0) (ป 372) (ทด 0)
9  822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 23) (ป 0) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต(ท 7) (ป 0) (ทด 0)
10  822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)(ท 21) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชนิดาภา ขอสุข(ท 9) (ป 0) (ทด 0)
11  822314 การผดุงครรภ์ (หลักสูตร 2556)อาจารย์นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)(ท 28) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชนิดาภา ขอสุข(ท 2) (ป 0) (ทด 0)
12  822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)(ท 0) (ป 210) (ทด 0)
อาจารย์ฐานิกา บุษมงคล (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ชนิดาภา ขอสุข(ท 0) (ป 210) (ทด 0)
อาจารย์สุธัญทิพ จารุวัชรีวงศ์(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ธนวรัท จันทะนัด(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์วัลรี ทรายสมุทร(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์กชพร ทิพย์มาตย์ (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ขวัญฤทัย ยิ้มเกิด (ท 0) (ป 420) (ทด 0)
อาจารย์ชลลดา มีทอง(ท 0) (ป 420) (ทด 0)
13  822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (หลักสูตร 2556)อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 14) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 14) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม (ท 14) (ป 0) (ทด 0)
14  822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชลธิชา อรุณพงษ์ (ท 8) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์(ท 8) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์วัลรี ทรายสมุทร(ท 4) (ป 0) (ทด 0)
15  822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556)อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 0) (ป 280) (ทด 0)
อาจารย์ชลธิชา อรุณพงษ์ (ท 0) (ป 280) (ทด 0)
อาจารย์อานนท์ สังขะพงษ์(ท 0) (ป 280) (ทด 0)
16  822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (หลักสูตร 2556)อาจารย์ชลธิชา อรุณพงษ์ (ท 16) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์(ท 8) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์อานนท์ สังขะพงษ์(ท 6) (ป 0) (ทด 0)
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
1  822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556)ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา(ท 4) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ (ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) (ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต(ท 14) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์โชติระวี อินจำปา(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์คมกริช สุทธศรี(ท 0) (ป 45) (ทด 0)
อาจารย์จารวี คณิตาภิลักษณ์(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ (ท 12) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์กาญจนา อยู่เจริญสุข (ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์อานนท์ สังขะพงษ์(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์วนิดา หาจักร(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์นิตยา เจริญยุทธ(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
อาจารย์จิรังกูร ณัฐรังสี(ท 0) (ป 0) (ทด 45)
2  822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (หลักสูตร 2561)ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา(ท 2) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ (ท 2) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 2) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ปุกหุต (ท 8) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 2) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์โชติระวี อินจำปา(ท 3) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์คมกริช สุทธศรี(ท 3) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์จารวี คณิตาภิลักษณ์(ท 2) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 2) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์วนิดา หาจักร(ท 4) (ป 0) (ทด 0)
3  822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (หลักสูตร 2556)อาจารย์ขวัญจิต เพ็งแป้น (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(ท 14) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์(ท 14) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นิตยา ไสยสมบัติ (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
4  822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556)อาจารย์นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 8) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร(ท 9) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์คมกริช สุทธศรี(ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์จารวี คณิตาภิลักษณ์(ท 3) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 3) (ป 0) (ทด 0)
5  822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ (ท 16) (ป 0) (ทด 0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต(ท 16) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นพภัสสร วิเศษ(ท 8) (ป 0) (ทด 0)
6  822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)(ท 28) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชลลดา มีทอง(ท 2) (ป 0) (ทด 0)
7  822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556)อาจารย์ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)(ท 14) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ลลิดา ปักเขมายัง (ท 12) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์(ท 24) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม (ท 12) (ป 0) (ทด 0)
8  822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (หลักสูตร 2556)อาจารย์ปิยะวดี ทองโปร่ง (ท 6) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์ชลธิชา อรุณพงษ์ (ท 10) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์(ท 5) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์อานนท์ สังขะพงษ์(ท 5) (ป 0) (ทด 0)
อาจารย์พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม (ท 4) (ป 0) (ทด 0)
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved