ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความต้องการศึกษาต่อและเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    เปรมฤดี เห็มหา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    39550
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อและเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชธานีอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 148 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความต้องการศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของสุวรรณี มหากายนันท์และทัศนีย์ วรภัทรากุล (2545)จำนวน 26 ข้อผลการวิจัยพบว่า เหตุผลสำคัญอันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างต้องการศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ คือ การมีใจรักและใฝ่ฝันที่จะเป็นพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 49.32และเหตุผลสำคัญอันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี คือ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 53.38 ด้านเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลพบว่า มีเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.44, S.D. = 0.52)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลมากที่สุดคือ ศรัทธาในการเป็นพยาบาล( = 4.95, S.D. = 0.26)ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือต้องทำงานหนัก( = 2.89, S.D. = 1.04) คำสำคัญ:ความต้องการศึกษาต่อ, เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2