ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    อรชร บุติพันดา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    55500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คำนวณกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร 110 คน โดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 86 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ( =64.95, SD= 13.53) 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( = 3.78, S.D. =1.09) คำสำคัญ: ความรู้ เจตคติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2