ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    42550
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ระดับความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-3 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีจำนวน 240 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์และแบบทดสอบความเครียดสวนปรุงของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันผลการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.83) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปกติเมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีสูงกว่าปกติ (ร้อยละ 43.75) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งปกติ (ร้อยละ 74.58) และความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขปกติ (ร้อยละ 52.50) นักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลพบว่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์มีค่าผกผันกับคะแนนความเครียดคือเมื่อมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นคะแนนความเครียดจะลดลงโดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(ค่า r) เท่ากับ -0.202 ที่ p-value < 0.01 การเสริมสร้างทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยลดความเครียด และมีส่วนช่วยให้นักศึกษาปรับตัวได้ดีขึ้น คำสำคัญ:ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด นักศึกษาพยาบาล
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2