ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรัง
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ลลิดา ปักเขมายัง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    56550
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง Krejcie และ Morganได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คนเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย 1. แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรังโดยรวมอยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านโภชนาการ การเจริญทางจิตวิญญาณ การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับดี 2. แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรัง มีความสัมพันธ์ทางบวกภายในระหว่างตัวแปรทั้ง 6 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน ตั้งแต่.427 ถึง .721 คำสำคัญ: แบบแผนชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ แผลเปปติคเรื้อรัง
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2