ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    เพชรตะวัน ธนะรุ่ง
ฐาติมา เพชรนุ้ย
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    64500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ที่อาศัยในตำบลธาตุ จำนวน 30 คน โดยวิธีเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพชีวิตและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลโดยวิธีสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย การทำความเข้าใจกับความหมายของคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพอย่างองค์รวม และการทำกิจกรรมกลุ่ม อย่างน้อย 8 ครั้ง ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย ได้แก่ การดูแลตนเองเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การถ่ายทอดภูมิปัญญา การเป็นจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยนี้เป็นโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเบื้องต้นซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ก่อนนำไปทดลองใช้ต่อไป คำสำคัญ:กระบวนการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2