ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2556
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ขวัญจิต เพ็งแป้น
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    10000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคืเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคในการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ดอนกลาง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบวัดการรับรู้อุปสรรคในการออกกำลังกาย ซึ่งพัมนาจากแนวคิดของซีคริสท์ และคณะ (Sechrist et al., 1987) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่าความเที่ยงด้วยวิธีสัมปมระสิทธิแอลฟาของครอนบาท ได้ค่าความเที่ยงของแบบวัดพฤติกรรมการอออกกำลงกายเท่ากับ .93 และแบบวัดการรับรู้อุปสรรคในการออกกำลังกายเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนวัยผู้ใหญ่ดอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีร้อยละ 97.75 มีพฤติกรรมการออกกำลังกาย แต่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพียงร้อยละ 9.72และมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องร้อยละ 90.28 โดยมีพฤติกรรมการออกกำลังกายไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความแรง คามถี่ ระยะอบอุ่นร่างกาย ระยะผ่อนคลายร่างกาย และความนาน ตามลำดับ การรับรู้อุปสรรคของการออกกำลังกาย พบว่า ระดับการรับรู้อุปสรรคของกลุ่มโดยอย่างโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาการรับรูุ้อุปสรรคเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้อุปสรรคของการออกกำลังกาย พบว่าระดับการรับรู้อุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาการรับรู้อุปสรรคเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้อุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมของการออกกำลังกายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการรับรู้อุปสรคของการออกกำลังกายด้านการใช้เวลาในการออกกำลังกาย ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว หรือสังคมในการออกกำลังกาย และด้านความพร้อมของ่างกายในการออกกำลังกาย อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อการวางแผนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย พัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายแก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายให้ถูกต้อง คำสำคัญ : พฤติกรรมการออกกำลังกาย อุปสรรคในการออกกำลังกาย ประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2556-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2