ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ภาวินี ศรีสันต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    44500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จำนวน 211 ราย คัดเลือกจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย และแบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .94 และ .86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมการเฝ้าระวัง วัฒนธรรมความเป็นธรรม วัฒนธรรมการรายงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ และวัฒนธรรมความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก 2. คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก 3. การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (r = .55, p < .01) ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลจึงควรจัดโปรแกรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล คำสำคัญ: ความปลอดภัยของผู้ป่วย วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2