ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    63550
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และปัจจัยด้านบุคคลกับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 197 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาร์ค.85 และแบบวัดสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย, 2002 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.90,SD=0.57)เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การพัฒนาทางจิตวิญญาณมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.25,SD=0.54)รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านโภชนาการ ( = 3.24,SD=0.52, = 2.90,SD=0.48 ตามลำดับ) อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับสมรรถภาพสมอง และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = - 0.35,p= 0.00 และ r=0.23, p= 0.001) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพสมองในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (r =0.25,p= 0.00) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r=0.29, p=0.00) ด้านกิจกรรมทางด้านร่างกายมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.20, p=0.01)ด้านโภชนาการและด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณมีที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.17, p=0.02 และ r=0.14, p=0.05 ตามลำดับ) คำสำคัญ: สมรรถภาพสมอง ผู้สูงอายุ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2