ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    66500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13,496 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane กำหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับจำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามทั้งหมด 4 ส่วน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไคว์สแคว์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์พหุระดับ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 1)ปัจจัยทางชีวสังคม ระดับชั้นและประวัติการดื่มของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ความผูกพันทางด้านอารมณ์และความคิด การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน และการให้ความช่วยเหลือ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มี 2 ตัวแปรคือแรงสนับสนุนทางอารมณ์และความคิด (X3) และแรงสนับสนุนด้านการยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (X4) ตัวแปรพยากรณ์นี้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ได้ร้อยละ 62.00 คำสำคัญ: พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,นักศึกษาอาชีวะศึกษา
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2