ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    61500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 259 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai version 2002) ของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 63.3) อายุอยู่ในช่วงวัยต้น (60-70ปี) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ68.4) การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 88.4) อาชีพเกษตรกร(ร้อยละ 42.0)อาศัยอยู่กับคู่สมรส/ลูกร้อยละ (81.5) ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว(ร้อยละ 65.3) และเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ62.1) จากการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมโดยใช้แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai version 2002) พบความชุกของภาวะสมองเสื่อมเท่ากับ ร้อยละ 22 ผลที่ได้จากการศึกษาผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ คำสำคัญ: ความชุก ภาวะสมองเสื่อม ผู้สูงอายุ
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2