ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    เทพินทร์ บุญกระจ่าง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    รุจิระชัย เมืองแก้ว
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    31500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานีโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 134 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุขภาพจิต ที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งภาพรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ ยกเว้นด้านการควบคุมอารมณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (2) ความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานีอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าตัวแปรย่อย การรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองเมื่อโกรธหรือไม่สบาย และตัวแปรย่อย การมักทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเกรดเฉลี่ย ที่ระดับ .029 และ .023 ตามลำดับ คำสำคัญ ความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2