ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะสุขภาพของประชาชนวัยผู้ใหญ่ดอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ขวัญจิต เพ็งแป้น
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    ทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายของประชาชนในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2) เปรียบเที่ยบผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะสุขภาพของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เบือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และโปรแกรมการออกกำลังกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pair t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะสุขภาพของประชาชนในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) คำสำคัญ: โปรแกรมการออกกำลังกาย ภาวะสุขภาพ ประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2557-11-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2