ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ชลธิชา อรุณพงษ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    73000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) สังเคราะห์ตัวแปรที่ร่วมกันทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ศึกษาจากจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นมารดาที่มีบุตรอายุ 0-1 ปี นับอายุบุตรถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยทั้งมารดาและบุตรอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ดี ที่ร่วมกันทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มี 5 ตัว ได้แก่ ดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ อายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน การมีและการเข้าถึงสถานที่ที่เอื้อต่อการฝากครรภ์ และแรงกระตุ้นจากบุคคลอื่น ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ตัวร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีได้ร้อยละ 33.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำนายเท่ากับ .236
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2557-11-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2