ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุภาพกับการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2556
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ภาวินี ศรีสันต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    20000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกาษความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคแะการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 90 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความเชื่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .75 และ .83 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณานาและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบสเพียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเก็บขยะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากากรทำงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยความเชื่อด้านสุขภาพในการรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤตจิกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ โดยส่งเสริมการรับรู้ความรู้ความรุนแรงของโรค และลดการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน คำสำคัญ : ความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน พนักงานเก็บขยะ
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2557-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2