ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยาย ที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา
ปีงบประมาณ   ::    2556
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สุกัญญา ฆารสินธุ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    20000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2556-03-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2