ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของประชาชนวัยทุงานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2556
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    วิลาวรรณ ประวิทย์ธนา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    10000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2556-08-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2