ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2555
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สุภาวดี นาคสุขุม
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    อโนชา ปัญญาคง
อำนวย ศิริบูรณ์
พัชราภา หอมไกล
ธีรวัฒน์ วีระพันธ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    20000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2