ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบกลุ่มร่วมมือ STAD
ปีงบประมาณ   ::    2561
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    อานนท์ สังขะพงษ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2562-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2