ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การดูแลสุขภาพทางเพศของชายขายบริการทางเพศสำหรับกลุ่มชายรักชาย
ปีงบประมาณ   ::    2554
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    กชพร ทิพย์มาตย์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    คฑาวุฒิ จันทร์สมุด
ปนธร ธรรมสัตย์
เมธาวี ตันวัฒนพงษ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    12000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2