ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การศึกษาภาวะสมองเสื่อม ความรู้เรื่องโรค และการป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ   ::    2561
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
นิตยา เจริญยุทธ
สุธัญทิพ จารุวัชรีวงศ์
ไพเราะ เบญจกุล
อานนท์ สังขะพงษ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    120000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2562-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2