ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก
ปีงบประมาณ   ::    2561
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    จารวี คณิตาภิลักษณ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    จินตนา เด่นสันติสุข
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    140000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2562-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2