ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2561
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    นิตยา ไสยสมบัติ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ปริญญา ผกานนท์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    85000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2562-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2