ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การสำรวจการตรวจเต้านมด้วยตนเองในบุคลากรสตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีงบประมาณ   ::    2561
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    88000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2561-10-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.8