ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    เปรียบเทียบเจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้ง : กรณีศึกษาประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ   ::    2554
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ปนธร ธรรมสัตย์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    สุชาดา สมบูรณ์
คฑาวุฒิ จันทร์สมุด
ศรัณยู คำสามารถ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    12000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การศึกษาเรื่องเปรียบเทียบเจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้ง กรณีศึกษาประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและการยอมรับของสังคมไทยต่อผู้หญิงและผู้ชายที่ต่างงานหลายครั้ง และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในการแต่งงานหลายครั้ง กำหนดรูปแบบการวิจัยในแบบผสม ทำการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจำนวน 400 คน ด้วยแบบสอบถาม โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และแบบโควตา และการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบด้วยค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-29 ปี สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และมีอาชีพรับจ้าง กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติในการยอมรับ และการไม่ยอมรับผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้งในระดับปานกลาง เจตคติโดยรวมจำแนกตามเพศ อายุ สถานสมรส ศาสนา และอาชีพ ยกเว้นการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติยอมรับการแต่งงานหลายครั้งของผู้หญิงและผู้ชายโดยให้ความสำคัญในเรื่องความเสมอภาคมากขึ้นแต่ยังไม่ทั้งหมด คำสำคัญ : การแต่งงาน เจตคติ เพศทางสังคม
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2