ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษาเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2554
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    คฑาวุฒิ จันทร์สมุด
เมธาวี ตันวัฒนพงษ์
กริช เหล็กดี
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    12000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การศึกษาเรื่องการเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษาเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของความเป็นหญิง และพรหมจารีนายตาของวัยรุ่นหญิงในเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการให้คุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิงในเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนหญิงอายุระหว่าง 12-18 ปี ของปีการศึกษา 2553 ในเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 คน ทำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสโนว์บอล ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า คุณค่าของความเป็นหญิงและพรหมจารีในสายตาของวัยรุ่นหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พิจารณาจากการให้คุณค่าความเป็นลูกสาว เป็นเมีย และเป็นแม่ ผ่านบรรทัดฐานของสังคมไทยต่อการรักนวลสงวนตัวและพิธีกรรมการแต่งงาน การให้คุณค่าต่อนัยยะของพรหมจารีในรูปของความรู้/ความจริงทางวิทยาศาสตร์กับค่านิยมทางสังคม การมีและการสูญเสียพรหมจารี ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการให้คุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นในปัจจุบัน คือ ครอบครัว โรงเรียน และสังคมรอบตัวของวัยรุ่นปัจจุบัน คำสำคัญ : พรหมจารี วัยรุ่น อุบลราชธานี
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2