ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2554
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สุชาดา สมบูรณ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    คฑาวุฒิ จันทร์สมุด
ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก
เมธาวี ตันวัฒนพงษ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    30000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านตัวบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัวต่อการรับรู้บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี จำนวน 250 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายมีการรับรู้บทบาทการเป็นสามีในระดับมาก ทั้งในด้านสัมพันธภาพของคู่สมรส ด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตร ด้านเศรษฐกิจและด้านงานบ้าน ตามลำดับ ปัจจัยด้านตัวบุคคลที่มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้บทบาทการเป็นสามีของนักศึกษา ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามีการได้รับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็ก และความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเอง ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้บทบาทการเป็นสามีของนักศึกษา ได้แก่ เจตคติที่มีต่อบิดา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 คำสำคัญ : การรับรู้ บทบาทการเป็นสามี นักศึกษาชายระดับปริญญาตรี
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2