ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดล่วงหน้าและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดล่วงหน้าในหน่วยงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง รพ มุกดาหาร ปี ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ   ::    2559
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    นิตยา เจริญยุทธ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2560-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2