ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี
ปีงบประมาณ   ::    2554
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ดรุณี คชพรหม
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    คฑาวุฒิ จันทร์สมุด
ปนธร ธรรมสัตย์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    15000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          ผลการวิจัยเรื่อง การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ สาเหตุ และแรงจูงใจของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานีที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานีที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม และผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมแบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน ซึ่งทำการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อย ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ผ่านการแต่งงานมาแล้ว และมีลูกติด สาเหตุ/แรงจูงใจที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมเพื่อต้องการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนผู้ชายชาติตะวันตกมีอายุมาก เคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว และลูกๆ โตหมดแล้ว สาเหตุ/แรงจูงใจที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม คือ ต้องการผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ตน มีการชี้นำและพฤติกรรมการเลียนแบบให้เครือญาติ/เพื่อนฝูงแต่งงานข้ามวัฒนธรรม โดยทั่วไปการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมให้ความพอใจและความสุขแก่ทั้งสองฝ่าย มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมของชุมชน เช่น ลักษณะของครอบครัว และที่อยู่อาศัย โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นอาจไม่เปลี่ยนแปลง คำสำคัญ : การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผู้หญิงชนบท จังหวัดอุดรธานี
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2