ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชนสำหรับผู้ใหญ่บ้านโดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ BBL:กรณีศึกษาผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ปีงบประมาณ   ::    2559
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    วรรณกร ศรีรอด
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2560-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2