ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในบ้านคำนางรวย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชานี
ปีงบประมาณ   ::    2559
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ธรรญญพร วิชัย
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2560-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2