ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความรู้ ทัศนคติ และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2553
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สุธัญทิพ จารุวัชรีวงศ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    2000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 285 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าดัชนีคามตรงกันของเนื้อหา 0.8 หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามด้านความรู้ด้วยสูตรคูเดอร์และริชารด์สัน KR-20 ได้ 0.8 หาความเสี่ยงของแบบสอบถาม ทัศนคติและบทบาทด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่า 0.8 และ 0.9 ตามลำดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 45 ปี เป็นผู้หญิงร้อยละ 87 อาชีพค้าขายร้อยละ 39.3 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 22.5 รายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 46.3 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 74 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 90.9 และระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2 ปี ร้อยละ 26.3 มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 63.1 มีทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 64.8 มีบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติ และบทบาทในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2