ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Stress and coping behavior in clinic training among nursing students
ปีงบประมาณ   ::    2559
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ฐาติมา เพชรนุ้ย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ฐานิกา บุษมงคล
พรทิพย์ ปุกหุต
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2560-11-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.4