ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ   ::    2560
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    นิตยา เจริญยุทธ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    120000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2561-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2