ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2560
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ปริญญา ผกานนท์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    นิตยา ไสยสมบัติ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    80000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2561-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2