ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยต่อความรู้และทัศนคติในการสวมหมวก นิรภัย ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2560
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    เปรมฤดี เห็มหา
โชติระวี อินจำปา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    90000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    ทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2561-05-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2