ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2553
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    20000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นที่ถูกต้อง ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ทักษะการสอนตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายในอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับช่วงชั้นเรียน ประสบการณ์ในการคบเพื่อนหญิง เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่าย/เดือน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และลักษณะที่พักอาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นวัยรุ่นชายที่กำลังเรียนอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ในอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตามสัดส่วนประชากร โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับความคิดเห็นที่ถูกต้องต่อการมีเพศสัมพันธ์และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอยู่ในระดับมาก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และทักษะการสอนตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย กลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์ในการคบเพื่อนหญิง และเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่าย/เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.001 และ 0.01 ตามลำดับ
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    0000-00-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2