ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทำผิด
ปีงบประมาณ   ::    2560
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    จิรังกูร ณัฐรังสี
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    เยาวลักษณ์ โพธิดารา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    80000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2560-08-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2