ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ระหว่างอาจารย์พยาบาลและ นักศึกษาพยาบาล
ปีงบประมาณ   ::    2560
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    100000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2561-01-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.6