ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    รูปแบบการจัดการสมุนไพรปลาไหลเผือกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองสำแฮด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ   ::    2560
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ปริญญา ผกานนท์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2560-10-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.8