ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Stress and coping behaviors in clinic training among nursing students
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ฐาติมา เพชรนุ้ย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    พรทิพย์ ปุกหุต
ฐานิกา บุษมงคล
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    Stress and coping behaviors in clinic training among nursing students
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-11-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.4