ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Linguistic intelligence: a case study of THAI children studying english with and American teacher
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    เมธาวี ตันวัฒนพงษ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ภรณี แก้วลี
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    32100
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2