ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    สิทธิของผู้ป่วยในกรณีการุณยฆาตของประเทศไทย
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    จำลอง ชูโต
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    34500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          สิทธิของผู้ป่วยในกรณีการุณยฆาตมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลทั้งในระดับประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา และในระดับระหว่างประเทศคือ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ซึ่งแต่ละกรณีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และเป็นที่สนใจของสังคมเป็นอย่างยิ่ง หลายประเทศคัดค้านแต่ในหลายประเทศสนับสนุนการกระทำดังกล่าวโดยมีการออกกฎหมายรับรองสิทธิของผู้ป่วย จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงขอบเขตการรับรองสิทธิดังกล่าวในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางสำหรับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตในกรณีการุณยฆาต ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ การุณยฆาต ความรับผิดทางกฏหมายของการุณยฆาตแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อสิทธิของผู้ป่วยในกรณีการุณยฆาตและสิทธิของผู้ป่วยกรณีการุณยฆาตในประเทศไทย คำสำคัญ:สิทธิของผู้ป่วย การุณยฆาต
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-12-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2