ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Graduate Users’Opinion Toward the Desirable Characteristics of Nursing Graduates
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    62500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          The survey research aimed to study the desirable characteristics of nursing graduates, Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University. The samples were 56 nursing administrators, register nurses, and clients. The rating survey with a scale from one to five was used as a tool to measure the graduate characteristics in 7 aspects developed by TQF framework, including characteristics according to the university identity, with the reliability of .98. The data were analyzed with mean, and standard deviation. The results of this study revealed that the graduate users had highest level of opinion with the mean score of more than 4.50. The three top aspects with highest score were ethics and moral ( = 4.76, S.D. = 0.58), interpersonal skills and responsibility ( = 4.75,S.D.= 0.48) , and nursing practice skills ( = 4.68, S.D.= 0.56).The findings indicate that Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University should be improve the graduates to have the desirable characteristics by giving an emphasis on ethics and morality, interpersonal skills and responsibility and nursing practice skills. Keywords : graduate user/ characteristics of nursing graduate
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.4