ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สุกัญญา เกิดสุข
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    กาญจนา อยู่เจริญสุข
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    125500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อย่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.04 (41.48%) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจําหน่ายอาหาร ได้แก่ ความรู้เรื่องของสุขาภิบาลอาหาร ทัศนคติต่อการสุขาภิบาลอาหาร และการรับร้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งตัวแปรท้งั 3 ตัวนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 33.3 การศึกษาในคร้งนี้จะเป็นแนวทางในการช่วยวางแผนด้านสุขาภิบาล อาหารสําหรับผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อพัฒนาความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของอาหารส่ผู ้บริโภคให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2