ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ปิยะวดี ทองโปร่ง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายนอก
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์นั้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ในประเด็นกระบวนการจัดทำ และการปรับปรุงเนื้อหาของแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการทบทวนเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดทำครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2531หลังจากนั้นกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาเรื่อยมาจนถึงฉบับปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 7 ครั้งการพัฒนาปรับปรุงในอนาคตควรมีขั้นตอนในการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และควรเผยแพร่แนวทางการดูแลรักษาไปยังหน่วยงานภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาล ร้านยา คลินิก เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อไป คำสำคัญ:โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ มาตรฐาน ประเทศไทย
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-03-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.8