ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชนในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ปิยะวดี ทองโปร่ง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายนอก
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชนในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกือบครึ่งจะไปซื้อยาที่ร้านยาเอกชนก่อนไปพบแพทย์ เภสัชกรร้านยาเอกชนจึงเป็นด่านแรกที่ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อบทบาทของเภสัชกรร้านยาเอกชนในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา รวบรวบข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชิงนโยบายจำนวน 6 คน การสำรวจร้านยาเอกชน ที่ตั้งบนถนนพัทยาสาย 1 และ 2 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 64 ร้าน และการสัมภาษณ์เชิงลึกเภสัชกรร้านยาเอกชนจำนวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า เภสัชกรร้านยาเอกชนมีบทบาทในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการให้การปรึกษาเรื่องเอชไอวี และความรู้ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเภสัชกรร้านยาเอกชนมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานการดำเนินงาน การเข้าถึงแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการขาดสื่อความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยที่มารับบริการ สรุปเภสัชกรร้านยาเอกชนเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการฝึกอบรม การให้ความรู้และการสนับสนุนแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเภสัชกรร้านยาเอกชน อาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะเพิ่มสมรรถนะการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเภสัชกรร้านยาเอกชน คำสำคัญ: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, เภสัชกรร้านยาเอกชน, การดูแลรักษา, พัทยา, ประเทศไทย
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-11-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.8