ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตความรับผิดชอบของ ร.พ.สต.เพียเภ้า
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    กาญจนา อยู่เจริญสุข
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    132500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตความรับผิดชอบของ ร.พ.สต.เพียเภ้า
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยคร้งนี้มีว ั ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและปัจจัยทํานาย พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผ้ป่วยโรคเบาหวานในเขตความร ู ับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตาบลเพียเภ้า ํ จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรและกล่มตุ ัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน อาศัยอย่ในเขตความร ู ับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตําบลเพียเภ้า จํานวน 129 คน ซึ่งได้จากการส่มตุ ัวอย่างแบบโควต้า เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธ ิ์แอล ฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ท้งฉบ ั ับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผ้ป่วยโรคเบาหวานอย ู ู่ ในระดับปฏิบัติบ่อยคร้งั ( X =3.00) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติ สายตรงของผ้ป่วยโรคเบาหวาน ู ได้แก่ การที่มารดาเป็นเบาหวาน,การรับร้ประโยชน์ของการปฏิบ ู ัติตัวเพื่อ ป้องกันโรคเบาหวาน,การรับร้ความร ู ุนแรงของโรคเบาหวาน,การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน โรคเบาหวาน,การรับร้โอกาสเสี ู ่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งตัวแปรท้งั 5 ตัวนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ พฤต ิกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาต ิสายตรงของผ้ป่วยโรคเบาหวานได้ร้อยละ ู 59 คําหลกั: พฤติกรรม เบาหวาน ญาติสายตรงของผ้ป่วยโรคเบาหวาน
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2