ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    จำลอง ชูโต
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    68000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความเครียด และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 171 คนหรือร้อยละ 93.95 เป็นชาย 4 คน (2.30%) เป็นหญิง 167 คน (97.70%) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความเครียดสวนปรุงชุด 20 ข้อ และปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของวินิทรา นวลละออง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ทำการทดสอบความเครียดสวนปรุงชุด 20 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความเครียดระดับน้อย (0-24 คะแนน) ร้อยละ 32.74 และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความเครียดระดับปานกลาง (25-42 คะแนน) ร้อยละ 67.26 และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเครียดรวมในระดับน้อย โดยปัจจัยด้านส่วนตัวแลปัจจัยด้านการเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเครียดในระดับน้อยเช่นเดียวกัน ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความเครียดพบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียดพบว่ามีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2