ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    มะลิวัลย์ ยามโสภา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    25000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 628 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) ซึ่งมีค่าดัชนีระหว่าง 0.67-1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นที่ 2 ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสังคมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ด้านสติปัญญามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2